Tausta-aineisto wikiin toukokuussa 2014

Liikenne- ja viestintäministeriössä laadittiin tänä vuonna virkamiestyönä tausta-aineisto liikenteen ja viestinnän tulevaisuuskatsaukselle. Tausta-aineisto koostui kolmesta pääteemasta, jotka pitivät sisällään sekä liikenteen että viestinnän näkökulmat:

  • liikenne ja viestintä palveluna,
  • digitaalinen tieto hyvinvoinnin ja kasvun lähteenä sekä
  • infrastruktuuri kasvun alustana.
    Näillä kaikilla oli kolme etenemispolkua: edistyvä, uudistuva ja rohkea Suomi. Etenimispolut tarjosivat erilaisia vaihtoehtoja ja rakennuspuita erilaisille etenemistavoille. Aineisto laadittiin sidosryhmien kanssa käytyjen keskustelujen perusteella. Toukokuussa 2014 luonnos oli kolmen viikon ajan wiki-alustalla sidosryhmien ja kaikkien muiden kiinnostuneiden avoimesti kommentoitavana.

Kaaviokuva tulevaisuuskatsauswikin teemoista ja painotuksista

Somekätilöinti ja joukkoistamisen työtavat touko-kesäkuussa 2014

Olin mukana liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen aineiston kommentoinnin joukkoistamisessa somekätilönä sosiaalisen median kanavilla. Liikenne- ja viestintäministeriön ja ministeriöläisten omat aktiiviset viestintätoimet vaikuttivat joukkoistamisen onnistumisessa. Ministeriön omia somekanavia ja ministeriön johdon sekä asiantuntijoiden Facebook- ja Twitter-läsnäoloa hyödynnettiin aktiivisesti. Lisäksi medioille ja sidosryhmille viestittiin joukkoistamisesta. Hanke näkyi myös ministeriön verkkosivuilla hyvin. Samoihin talkoisiin osallistui koko hallinnonala omilla viestintäkanavillaan. Myös moni sidosryhmä viesti hankkeesta.

Kirjoitin omasta osallistumisestani ja tuloksista yhteenvedon nimeltään Loppuraportti:
Liikenne-­ ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsauksen joukkoistaminen - innostamassa ja osallistamassa some­kätilönä
. Työparinani toimi FinICT-verkoston projektipäällikkö Sami Majaniemi. Työskentelyn aikana emme tavanneet kasvotusten, vaan hoidimme viestinnän sähköisesti. Meillä oli käytössä keskinäisessä viestinnässä puhelinpalaverit, sähköpostiviestit, Facebook-yksityisviestit sekä Google-dokumentit. Työ oli molemmilla liikkuvaa ajasta ja paikasta riippumatonta. Kirjasin meidän keskinäisen viestinnän, julkisen sosiaalisen median viestintätoimet ja työajanseurannan Google-dokumenttiin. Joukkoistamisprosessia auttavana some-kätilönä seisoin joukkoistettavan asian takana avoimella mielellä ja innostavasti, jolloin sosiaalisen median viestintää oli helppo tehdä.

Järjestöjä ja yrityksiä sekä kansalaisia innostin sosiaalisessa mediassa tulemaan mukaan tulevaisuuskatsauswikiä kommentoimaan. Joukkoistuksessa käytin sosiaalisen median yhteisöpalveluita, kuten Facebook, Twitter ja LinkedIn. Omilla asiantuntijaverkostoillani oli suuri merkitys joukkoistamisessa. Henkilökohtaisten verkostojeni koko oli yli 10 000 henkilöä joukkoistamisen alkaessa. Toiminta sosiaalisessa mediassa oli avointa, ketterää ja kokeilevaa. Työskentelin ajalla 5.5.-5.6.2014. Lähetin yli 200 viestiä eri sosiaalisen median kanavissa. Keskustelun moderaattorina eri sosiaalisen median kanavilla sekä wiki-alustalla oli helppo olla, koska emme joutuneet poistamaan yhtään kommenttia asiattomana.

Joukkoistamisen tulokset, palautteet ja ideat kesäkuussa 2014

Joukkoistaminen sai hyvän vastaanoton: wikisivuilla käytiin 6000 kertaa ja erilaisia kommentteja ja parannusehdotuksia saatiin noin 450. Kaikki kommentit luettiin, ja aineisto kehittyi niiden johdosta monilta osin.

Ensimmäistä kertaa kokeiltaessa uutta toiminta- ja työskentelytapaa ei ole mahdollista saada kaikkia kansalaisia mukaan, mutta jostain pitää aloittaa. Jatkossa kannattaa osallistamisessa hyödyntää hyväksi havaittuja menetelmiä ja lisätä resursseja viestintään, jotta läsnäolo verkossa toteutuu mahdollisimman laajasti ja ihmisläheisesti. Hyvä keino saada lisää osallistujia olisi järjestää joukkoistamista ennen ja joukkoistamisen aikana tapahtumia, joissa joukkoistamisen menetelmästä ja kohteena olevasta tehtävästä voidaan keskustella ja tuoda laajemmin kansalaisten tietoon mahdollisuus osallistua. Yksinkertaisuus ja selkeys teknisessä toteutuksessa sekä viestinnässä auttavat, kun tavoitellaan laajasti kansalaisten osallistamista.

Kansalaiset toivoivat joukkoistamisessa pidempää kommentointiaikaa, selkeyttä käytettävään kieleen, lisää tiedottamista, joukkoistamisen laajentamista ja kunnon työkaluja.

Yleisesti ottaen joukkoistaminen sai paljon hyvää palautetta uutena työskentelytapana. Erikoisuuksiksi jäivät ne pari tapausta, joissa oli pyydetty lupaa kommentoida avointa aineistoa ei-julkisesti tai jopa kahden kesken.

Suositukset kesäkuussa 2014

Ministeriössä oltiin tyytyväisiä joukkoistamisen aikana tehdyistä toimenpiteistä, kun toimin erittäin aktiivisena wikin esiintuojana eri some-kanavissa niin avoimissa kuin suljetuissakin ryhmissä. Harri Pursiainen kirjoitti kesäkuussa 2014 blogikirjoituksen otsikolla Suomi avoimuuden apostoliksi, josta tässä lainaus hienona kiteytyksenä:

Sosiaalinen media on avoimuuden taivas. Esimerkiksi raadollisen lyhyet tviitit saavuttavat sadat ja tuhannetkin seuraajat. Mediana twitter vaatii ottamaan selkeää kantaa ja pelkistämään sanoman. Sitähän avoimuus monesti vaatii. Sosiaalisessa mediassa virkamies ei voi vain tyytyä kertaamaan faktoja, vaan se on kasvun paikka. Olen ilahtunut erään facebook-ystäväni taannoisesta viestistä. Siinä tuo sosiaalisen median tunnettu aktivisti arveli, että Suomi on maailman läpinäkyvin maa, kun suojelupoliisi, puolustusvoimat ja LVM keskustelevat twitterissä massatiedustelusta. Moni meistä on jo sosiaaliseen mediaan uskaltautunut, mutta kannustan erityisesti virkamiehiä rohkeasti mukaan.

Sami Majaniemi antoi suosituksen työskentelystäni:

Liikenne- ja viestintäministeriön v. 2014 tulevaisuuskatsauksen tausta-aineiston keruu toteutettiin kaikille avoimena joukkoistettuna projektina. Alusta asti oli selvää, että näkyvyyden parantamiseksi eri some-kanavilla ja korkealaatuisten ideoiden saamiseksi pelkät virkamiesvoimat eivät riitä, vaan mukaan tarvitaan henkilöitä, jotka osaavat oikea-aikaisesti ja korrektia nettiprotokolla käyttäen toimia sisäänheittäjinä ja ohjaajina. Pauliina Mäkelä toimi projektin some-kätilönä itsenäisesti ja erittäin asiantuntevasti vieden osallistumisviestiä useille, myös täysin uusille ryhmille, joita tulevaisuuskatsauksen aihepiirit koskettivat. Saadut kokemukset olivat erittäin positiivisia ja Pauliinan ansiosta joukkoistus- ja avoimuuskulttuuri jatkavat laajentumistaan myös hallinnon piirissä.

Tulevaisuuskatsaus lokakuussa 2014

3.10.2014 julkaistiin Liikenne ja viestintä digitaalisessa Suomessa. Liikenne- ja viestintäministeriön tulevaisuuskatsaus 2014. Tulevaisuuskatsaus perustui kesäkuussa 2014 julkaistuun tausta-aineistoon, LVM:n julkaisuja 15/2014.

Lämmin kiitos kuuluu kaikille osallistuneille! Tästä on hyvä jatkaa viemällä joukkoistus- ja avoimuuskulttuuria eteenpäin!

- Pauliina

Edit 14.11.2014: Lisätty LVM:n joukkoistamisen työtapoja.

Uudempi: Rakennusalan somekoulutus
Vanhempi: EMMA-yhteisövalmennus