Palvelut

Kun haluat siirtyä suunnittelusta tekemiseen, valitse sopiva koulutus, valmennus, palvelu tai etätuki ja ryhdytään yhdessä toimeen!

Someluentokoulutus ryhmille
Sosiaalisen median keskustelevan ja innostavan luentokoulutuksen aikana osallistujat saavat tietoa seuraavista asioista:
 • henkilökohtaisen ja ammatillisen osaamisen näkyväksi tekeminen,
 • erilaisten sosiaalisen median palveluiden käyttö, mm. blogit, yhteisöpalvelut, wikit, dokumenttipalvelut, tiedon- ja ajanhallintapalvelut, kuvien, videoiden, linkkien, livestriimauksien ja muiden sisältöjen ja tuotosten jakopalvelut, keskustelu- ja chat-palvelut sekä yhteisö- ja ryhmätyöskentelyalustat sekä
 • esimerkkejä, miten sosiaalista mediaa on hyödynnetty eri organisaatioissa mm. viestintään, oppimiseen, yhteistyöhön, sisältömarkkinointiin, myyntiin, rekrytointiin, työnhakuun, luovuuteen, verkostoitumiseen ja työn sekä itsensä kehittämiseen ja
 • valittujen sosiaalisen median palveluiden esittely.
Luentokoulutuksen ote on aktivoiva, osallistava ja innostava. Koulutuksen aikana osallistujat voivat käydä muiden koulutuksen osallistujien kanssa avointa keskustelua, mitä ajatuksia päivän aiheet herättävät ja kuinka edetä koulutuksen jälkeen eteenpäin sekä saada vastauksia päivän aiheista nouseviin kysymyksiin. Osallistujat eivät välttämättä tarvitse tietokoneita/mobiililaitteita koulutuksen aikana. Osallistujamäärää ei ole rajoitetttu. Hinta sisältää suunnittelun, toteutuksen suomeksi ja matkakulut, kun matkustaminen onnistuu junalla suoraan koulutuspaikkakunnalle ja rautatieasemalta on kohtuullinen kävelymatka koulutustilaan.
Hinta:

Matkakuluineen:
 • kahden tunnin luento: 1400,00 € + alv
 • kolmen tunnin luento: 1800,00 € + alv
 • neljän tunnin luento: 2200,00 € + alv
 • viiden tunnin luento: 2600,00 € + alv

 • Kun tarvitaan yöpymistä ennen koulutusta tai koulutuksen jälkeen ja/tai matkustaminen vaatii muita kulkuneuvoja kuin juna, lisätään hintoihin 400,00 € + alv.
Yksilövalmennus asiantuntijoille ja johdolle
Tarjolla on yritys- ja järjestöjohdon, yrittäjien sekä asiantuntijoiden yksilöllistä tukea ja valmennusta, kuinka ottaa sosiaalisen median palvelut käyttöön ja avuksi johtamiseen sekä oman asiantuntijuuden näkyväksi tekemiseen. Valmennuksen aikana käydään suomeksi tarvittavat sosiaalisen median palvelut läpi ja luodaan suunnitelma sosiaalisen median hyödyntämiseen. Valmennettava tarvitsee tietokonetta/mobiililaitteita valmennuksen aikana.
Hinta:
400,00 € + alv/1. tunti, lisätunnit 50,00 € + alv
Sometyöpaja ryhmille
Sosiaalisen median työpajan aikana osallistujat saavat tietoa sosiaalisesta mediasta samansisältöisesti kuin sosiaalisen median koulutus ryhmille. Työpajakoulutuksessa kokeillaan yhdessä sosiaalisen median hyödyntämistä. Koulutuksen aikana osallistujat voivat käydä muiden koulutuksen osallistujien kanssa avointa keskustelua, mitä ajatuksia päivän aiheet herättävät ja kuinka edetä koulutuksen jälkeen eteenpäin sekä saada vastauksia päivän aiheista nouseviin kysymyksiin. Koulutuksen suunnittelussa huomioidaan alalla tapahtuvat nopeatkin muutokset sosiaalisen median palveluissa. Osallistujat tarvitsevat tietokoneita/mobiililaitteita koulutuksen aikana. Suositeltava osallistujamäärä on 6-20. Hinta sisältää suunnittelun, toteutuksen suomeksi ja matkakulut, kun matkustaminen onnistuu junalla suoraan koulutuspaikkakunnalle ja rautatieasemalta on kohtuullinen kävelymatka koulutustilaan.
Hinta:

Matkakuluineen:
 • kahden tunnin luento: 1400,00 € + alv
 • kolmen tunnin luento: 1800,00 € + alv
 • neljän tunnin luento: 2200,00 € + alv
 • viiden tunnin luento: 2600,00 € + alv

 • Kun tarvitaan yöpymistä ennen koulutusta tai koulutuksen jälkeen ja/tai matkustaminen vaatii muita kulkuneuvoja kuin juna, lisätään hintoihin 400,00 € + alv.
Yhteisömanageri avuksi organisaatiolle
Tarvitaan innostamista, avoimuutta ja uusien toimintatapojen omaksumista sekä kannustamista, jotta uusi yhteisö voi kukoistaa. Yhteisömanageri perustaa verkkotyötilat verkostoitumiselle ja yhteistyölle sekä jakaa tietoa uudesta yhteisöstä sosiaalisessa mediassa. Sen jälkeen hän neuvoo, kouluttaa ja valmentaa yhteisön jäseniä käyttämään yhteisöä yhteisten pelisääntöjen mukaan. Yhteisö voi muodostua organisaation sisälle tai organisaation ulkopuolelle. Se voi toimia esim. sisäiseen tai ulkoiseen viestintään tarkoitetussa Facebook-ryhmässä, Facebook-sivulla tai Yammer-ryhmässä. Yhteisömanageri ohjaa, osallistaa ja aktivoi yhteisön jäseniä tulemaan mukaan keskusteluihin nostamalla esiin yhteisöä kiinnostavia aiheita.

Pauliina on toiminut yhteisömanagerina vuodesta 2010 lähtien useille yhteisöille, kuten Kinda Oy:n asiakkaat, Sometu-yhteisö, SomeTime-tapahtumat, Alueellisen ennakoinnin kehittämishanke EMMA -yhteisö, SASKYn yhteisömanagerit, Uusi koulutus -foorumi, Change Day Suomi -yhteisö, Lempäälän kunnan viestijät, HELBUS Helsinki School of Business, 3DStep Oy, MOST Digital Oy, Valli ry:n henkilöstö, Facebook-ryhmä Järjestöt ja sosiaalinen media, Lempäälän Yrittäjät, Suomen Radio- ja TV-Selostajat ry:n somejaosto, Ensi- ja turvakotien liiton ja liiton jäsenyhteisöjen Pidä kiinni® -hoitojärjestelmän etsivän ja matalan kynnyksen työn ammattilaiset ja lukuisat Facebook-ryhmät. Hän on kehittänyt Facebook-ryhmän sujuvaan toimintaan oman hallintamenetelmän. Pauliina kertoi yhteisömanagerin työstä 24.4.2014 Procomin haastattelussa. Hänet on valittu useana vuonna CMADFI-tapahtumassa esikuvaksi muille yhteisömanagereille.

Ota yhteyttä ja luodaan yhteisöllenne sopiva yhteisömanageroinnin suunnitelma ja toteutus suomeksi omaa yhteisöäsi tukemaan sekä auttamaan.
Hinta:
Kysy kuukausitarjousta
Yhteisömanagerivalmennus
Opi uusi ammatti, valmenna itsesi yhteisömanageriksi Kinda Oy:n yksilövalmennuksena. Yhteisömanagerin eli Community Managerin työnimike voi olla yhteisöpäällikkö, tiedottaja, viestinnän asiantuntija, verkkovastaava, yhteisötuottaja tai markkinointipäällikkö. Yhteisö voi muodostua tuotteen, palvelun, yrityksen, yhdistyksen, hankkeen, tapahtuman tai vapaaehtoistoiminnan ympärille. Päätyötehtävänä on vastata sosiaalisen median yhteisöistä:
 • Yhteisömanagerin tulee olla avoin oppimaan uutta.
 • Hänellä tulee olla hyvät sosiaaliset sekä viestinnälliset taidot, sosiaalisen median ja teknisten välineiden hallinta.
 • Jokainen yhteisömanageri luo omasta työstään omanlaisensa toimenkuvan käyttäen apuna aiempaa kokemusta, jatkuvaa oppimista sekä alan muutoksia.
 • Yhteisömanageri huolehtii yhteisöstä jatkuvassa vuorovaikutuksessa yhteisön jäsenten kanssa.
 • Hän voi toimia organisaatiossa palkattuna, alihankittuna tai vapaaehtoisena.
 • Hän seuraa erilaisia tietovirtoja, järjestää tapahtumia, tiedottaa, rakentaa verkostoja, koordinoi ja joukkoistaa.
 • Hän toimii netissä organisaation, järjestön tai muun yhteisön viestinnän ja sen työntekijöiden / asiakkaiden / yhteistyökumppaneiden / yleisöjen rajapinnassa.
 • Hän luo ja yhdistelee sisältöjä uudella tavalla sekä itsenäisesti että yhdessä asiakkaiden tai muiden asiasta kiinnostuneiden kanssa.
 • Yhteisöä ylläpidetään sekä kehitetään yhteisön jäseniltä saadun palautteen avulla.
Yhteisömanagerin yksilövalmennuksen aikana valmennettava saa tietoa seuraavista asioista:
 • yhteisömanagerin työssä käytettävät sosiaalisen median palvelut ja verkkotyökalut,
 • verkkopersoonan rakentaminen ja henkilöbrändäys,
 • yhteisömanagerin työskentelytapoja; yhteisön rakentaminen eli nettikätilöinti, ylläpitotehtävien hoitaminen, konehuoneen perustaminen, nettifasilitointi, liveraportointi, livebloggaus, kuratointi, kouluttaminen, vierihoito, viestintä, verkoston edustaminen ja hiljaisen tiedon siirtäminen,
 • vertaisoppiminen ja oman osaamisen näkyväksi tekeminen,
 • sisällöntuotanto ja sisältöjen jakaminen, ajastaminen, sisältömarkkinointi, jaettu asiantuntijuus, joukkoistaminen, tavoitteellinen bloggaaminen,
 • yhteisömanagereiden verkostot ja tapahtumat,
 • ennakointi, digitalisaatio, robotisaatio sekä
 • sosiaalisen median ammatillisen käytön tavoitteiden asettaminen, seuranta ja mittaaminen sekä kehittäminen.
Valmennuksen kesto on 3-9 kuukautta riippuen valmennettavan tarpeista. Valmennus tehdään kokonaan verkkotyöskentelynä tai henkilökohtaisten tapaamisten ja verkkotyöskentelyn avulla. Valmennus sisältää suomeksi kolmen tunnin valmennuskertoja kolme kertaa ja valmennuskertojen välissä omaa työskentelyä. Valmennettava pääsee Kindan yhteisömanagerivalmennuksen Facebook-ryhmään vertaisoppimaan. Suositeltavaa on valmennusprosessin aikana reflektoida opittua omaan oppimispäiväkirjablogiin. Valmennettava tarvitsee tietokonetta/mobiililaitteita valmennuksen aikana. Yhteisömanagerivalmennus laskutetaan kolmessa erässä tai erikseen sovittavissa erissä. Valmentavan kanssa käydään alussa läpi valmennettavan sosiaalisen median käytön nykytila-analyysi. Mikäli valmennettavan sosiaalisen median ja teknisten välineiden hallinta ei ole riittävällä tasolla, suositellaan alkuun perustaitojen valmennusta. Perustaitovalmennuksesta tehdään valmennettavalle oma tarjous.
Hinta:
990,00 € + alv/9 tunnin valmennus sekä etäohjaus
Etätuki asiantuntijalta
Saat etätukea viestinnän asiantuntijalta liittyen sosiaaliseen mediaan ja viestintään. Tarjolla on suomeksi etänä apua ja tukea asiakkaan valitsemalla tavalla sosiaalisen median alustoilla, verkkokokousalustalla tai puhelimitse seuraaviin tilanteisiin:
 • organisaation viestinnän ja/tai sosiaalisen median nykytila-analyysiin,
 • some-strategian ja some-ohjeiden laadintaprosessiin ja päivittämiseen,
 • sisäisten somesuunnitelmien ja ylläpitäjien toimintaohjeiden laadintaprosessiin ja päivittämiseen,
 • sometyön mallintamiseen,
 • organisaation toimialan sosiaalisen median käytön vertailevaan kartoitukseen,
 • Facebook-sivun perustamiseen ja ylläpitoon,
 • Facebook-ryhmän perustamiseen ja ylläpitoon,
 • Twitter-tilin perustamiseen ja käyttöönottoon,
 • Instagram-tilin perustamiseen ja käyttöönottoon,
 • LinkedIn-tilin perustamiseen ja käyttöönottoon,
 • LinkedIn-sivun perustamiseen ja käyttöönottoon,
 • organisaation somen ongelmatilanteisiin,
 • organisaation somessa kohtaamiin haastaviin tilanteisiin ja
 • kuinka organisaatio voi tehdä maksutta sisältömarkkinointia verkossa sekä
 • miten somessa voi löytää töitä.
Hinta:
Alkaen 300,00 € + alv/tunti, kysy tarjousta